Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde

Enerji Piyasası Düzenleme Ku rumu'nun (EPDK) AB'ye uyum kapsamında kırsal motorin normal motorin ayrımına son vermesiyle birlikte yılbaşından itibaren motorinde tek tarifeli özel tüketim vergisi uygulaması başlayacak.

Bu da kırsal motorin kullanıcılarına yaklaşık 1 milyar lira yük getirecek. Yeni uy­gulamayla kırsal motorin kulla nan çiftçinin mağdur olmaması için sübvansiyon ve mazot desteğinde düzenleme yapılması gündeme geldi.

EPDICnın, Avrupa Birliği Yö nergesinde yer alan kırsal moto rin tanımı ve kükürt içeriği sının çerçevesinde 1 Ocak 2011 tari hinden itibaren, kırsal motorinde 1.000 PPM olan kükürt düzeyini, normal motorin limiti olan 10 PPM'e düşürme karan olayın ver gisel boyutunu ön plana çıkardı.Yeni düzenleme kapsamında yılbaşından itibaren kırsal moto- rin-normal motorin ayrımı son bu lacak. Bu şekilde motorine uygu lanan ÖTVde de, ikili tarife orta dan kalkacak. Halen kırsal mo torinden 1.2345 lira, normal motorinden ise 1.3045 lira ÖTV alınıyor. 10 Ocak 2011'den itibaren piyasada sadece normal motorin kalacağı için sadece 1.3045'lik tarife geçerli olacak.
Bu da kırsal motorin kullanan tanmsal kesim ve karayolu taşı macılığı yapanların düşük fiyadı kırsal motorin yerine, yeni yıldan itibaren daha yüksek fiyatlı nor mal motorin almalan zorunluluğunu beraberinde getirecek.
Bu arada kırsal ve normal motorin arasında litredeki 7 kuruşluk ÖTV farkı, katma değer vergisi de dahil edildiğinde 8.55 kuruşa yükseliyor. Buna göre, ÖTV ve KDV ile birlikte kırsal motorin üzerindeki mevcut vergi yükü 1.6795 liraya, normal mo torindeki vergi yükü de 1.7650 li raya çıkıyor.
Yapılan hesaplamalara göre, kırsal motorin ile devlet, yaklaşık 1 milyar liralık ÖTVden vazgeçi yor. Yeni uygulama ile şu anki ÖTV tutarlarına göre, motorinde yaklaşık 1 milyar lira daha fazla ÖTV tahsilatı bekleniyor.

Ayrıcalıklı tarife yok
Kırsal motorinin kalkması nın ardından vergi sisteminde çiftçiler için ayncalıklı bir tarife nin mümkün olmadığım belir ten Maliye Bakanlığı yetkilileri şu değerlendirmede bulundu:
"Halen kırsal motorin ile normal motorin arasında 7 kuruşluk ÖTV farkı bulunuyor. Kırsal motorinin üretim ve ithalatının son bulması öncelikle çiftçileri ve karayolu taşımacılığı yapanlan etkileyecek. Deniz taşımasmda zaten istisna var, havayolu taşı macılığında da jet yakıt kullanı lıyor. Yeni uygulamanın ardın dan çiftçiler için pompa bazında bir vergisel düzenlemeye gide meyiz. Normal motorinde tek tarife geçerli. Çiftçiler için pompa çıkışma göre bir ayncalık su- istimallere neden olur. Geçmiş te de bunlan yaşadık. Bunun ye rine tanmsal destekleme kapsa mında çiftçilere sübvansiyon ya pılabilir, mazot desteği yeniden düzenlenebilir."
EPDK'nın Avrupa Birliği (AB) ilgili yönergesinde yer alan "akaryakıtların piyasa arzı ve satışı"na ilişkin hükümlerin uyumlaştırılması çalışmalan kap samında Motorin Türlerine ve Otobiodizel'e İlişkin Teknik Dü zenleme Tebliği'nde yaptığı de ğişiklik ile 1 Ocak 2011 tarihin den itibaren ithal edilen bir ki logram motorinin içinde en faz la 10 miligram kükürt olacak. Böylece kükürt oram, 1000 PPM düzeyinden 10 PPM (1 milyon litrede 10 litre) düzeyine indi rilmiş olacak.

Kaynak : Dünya Gazetesi

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın