Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Kırsal kalkınmada proje tutarı 100 bin TL yükseldi

Tarımsal Kalkınma proje tutarı 100 bin Tl ye çıkarıldıKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, hibeyle esas proje tutarı, tüzel kişiler için 600 bin liraya çıkarıldı.

Kırsal kalkınma yatırımlarında hibe desteğinden yararlanmak için proje tekliflerinin 2 ay içerisinde tarım il müdürlüklerine sunulması gerekiyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla hibe desteği sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Sorumlu TEDGEM

Programın uygulanmasından Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) sorumlu bulunuyor. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı gibi ekonomik yatırımlar ile toplu basınçlı sulama sistemi yatırımlarına hibe desteği veriliyor.

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek. Yatırım projelerinin 31 Temmuz 2012 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu süre içinde tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, kendi öz kaynakları ile 4 ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekiyor.

Yarısı hibe, yarısı özkaynak

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150 bin lirayı, tüzel kişi başvuruları için ise 600 bin lirayı geçemeyecek. Tüzel kişiler için geçen yıl bu tutar 500 bin lira olarak uygulanıyordu.

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek, kalan bölümü proje sahibi özkaynak ile karşılayacak. Proje toplam tutarının, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150 bin lirayı,  tüzel kişi başvuruları için 600 bin lirayı aşması durumunda, artan kısma ait işlerin, proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince; bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı da azami 600 bin lira olacak. Bu projelere proje tutarının yüzde 75'i kadar hibe yoluyla destek verilecek. Kalan bölüm özkaynak ile karşılanacak.

311 milyon TL kaynak ayrıldı

Tebliğde, hibe desteği kapsamındaki proje giderleri, başvuru ve değerlendirme esasları da belirlendi. Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, 60 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek.

Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenecek.  Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'ndaki gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Kanunla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği için, bu yılın bütçesine 311 milyon lira kaynak ayrıldı.

Kaynak: Dünyagazetesi

 

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın

Benzer Haberler