Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Zirai ilaçta satışında yönetmelik değişti

ANKARA - Zirai ilaçların toptan ve perakende satışı ile depolanması faaliyetlerinde bulunacaklarda aranacak şartlar yeniden düzenlendi.   Detaylar haberin devamında !

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik, resmi Gazete'nin  02 Şubat 2008 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı izin belgesi verilecek ziraat mühendislerinde bitki koruma bölümü mezunu olma şartı kaldırılırken, ziraat teknisyen ve teknikerlerinde zirai mücadele alanında 10 yıl çalışma şartı Buna göre, ziraat mühendisleri yanında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ziraat teknisyenleri, meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerler de bitki koruma ürünü bayisi veya toptancısı olabilecek. Bu kişilerin ayrıca, bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri puan alması gerekiyor.

Yönetmelik değişikliği ile, "izin belgesi alan bayi ve toptancıların, bayilik veya toptancı izin belgeleri beş yıl süre ile geçerli olması ve yeni belge almak için sınava girmelerini" öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Böylece bir kez girilecek sınavda başarılı olup bayilik veya toptancılık izin belgesi alanlar, artık sınava girmeyecek. Bakanlığın geçen yıl Ekim ayında çıkardığı yönetmelikte, bitkisel ürün bayii ve toptancılarına 5 yılda bir yapılacak sınava girme şartı getirilmiş, sınavda başarılı olmayanların izin belgelerinin iptali öngörülmüştü.

Yönetmelik ile bitki koruma ürünü bayilerinin sorumlulukları yeniden düzenlendi. Buna göre, bayiler, bitki koruma ürünlerini gezici olarak iş yerleri ve depoları dışında satamayacak. Bakanlıkça verilmiş kullanma ruhsatı bulunmayan sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini bulunduramayacak ve satamayacaklar. Bayiler, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamayacak. Firmalarınca bakanlığa bildirilen fiyatın üzerinde bitki koruma ürünü satamayacak. Fümigantlar, yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satılacak. Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirecek. Bayiler, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklayacak ve gereğini yerine getirecekler.

Bayilere ilişkin bazı sorumluluklar toptancılar açısından da geçerli olacak. Yapılan kontrollerde yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara uyarı, tekrarı halinde bir ay süreyle kapatma cezası verilecek. Yönetmelik ile "bayilik veya toptancılık faaliyetlerini sorumlu müdür nezaretinde yürüten bayi ve toptancıların izin belgelerinin 1 Ocak 2009'a kadar geçerli olmasına" ilişkin hüküm de kaldırıldı.

Yönetmeliğin yayımından önce bayi ve toptancı belgesi alanların izin belgeleri ise 1 Ocak 2009'a kadar geçerli olacak.

Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI

İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Ziraat mühendisi olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış;

1) Ziraat teknisyeni,

2) Meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş tekniker

olmak,

ç) Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri puan almak.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hizmet süresini gösteren belge,"

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (m) ve (n) bentleri eklenmiştir.

"ı) Bayiler, bitki koruma ürünlerini gezici olarak işyerleri ve depoları dışında satamazlar. Bakanlıkça verilmiş kullanma ruhsatı bulunmayan sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini bulunduramaz ve satamazlar."

"i) Bayiler, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyatın üzerinde bitki koruma ürünü satamazlar.’’

‘‘m) Fümigantlar, yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satılır. Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirirler."

"n) Bayiler, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklar ve gereğini yerine getirirler."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) 15 inci maddenin, birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (k), (l) ve (n) bentleri toptancılar hakkında da uygulanır."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Genel Müdürlük veya il müdürlüklerince yapılan kontrollerde;

a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (ğ), (l), (m) ve (n) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen bayiler, yazılı olarak uyarılırlar, tekrarı halinde bayilerin işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile,

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen bayilerin işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile,

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hususlar ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (ğ), (l) ve (n) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancılar yazılı olarak uyarılırlar, tekrarı halinde toptancıların işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile,

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hususlar ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (h), (ı), (i) ve (k) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancıların işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile

Valilikçe bir ay süre ile kapatılır."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi ile EK-2 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘GEÇİCİ MADDE- 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi almış fakat, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan bayi veya toptancıların izin belgeleri 1/1/2009 tarihine kadar geçerlidir."

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

Yorumlar (14)

Önceki Yorumları Yükle
 • hayır yine 3 yıl çalışmanız yeterli.

  0 Beğen
 • ben su an 3 yıldır zirai ilaç bayiinde mesul mudur olarak calışmaktayım. sigotamı bu işe girmeden önce cevre ilaçlaması yapan baska bir işletmede baslatmıştım.eger kandı adıma bayı acacak olursam yönetmelıktekı 3 yıllık surenin gecerliliği varmı yokmu bilmiyorum?
  bu konuda bilgilendirirmisiniz.

  0 Beğen
 • Hiç iyi olmadı arkadaşlar bu işler çünkü ben lise mezunuyum 1955 doğumluyum osene girdiğim sınav ile kazandım ve Zirai ilaç satma yetkim verildi elime. Ve şaun itibari ile tam 29 yıllık bir tecrübe ve birikime sahibim ve kendi işletmemde Ziraii ilaç ve tarım makinaları gübre satışı yapıyorum.Ziraat Fakültesi Bitki korumadan MEzun olan bir öğrenciye 100 basarım diyebilirim sizee :))
  Bence Verilen haklar geri alınmaması gerekiyor bu yüzden ben bu uygulamaya çook tepkiliyim gerekirse YARGITAY a dilekçe ile el koyacağım... Saygılarımla...

  0 Beğen
 • şimdi ben iş bulamadım daha doğrusu ziraatli ilgili çalışma fırsatım olmadı ama okulu bitireli 9 sene oldu bu belgeyi almak için başvuramıyacakmıyım

  0 Beğen
 • ben 20 haziran 2008 yılında çanakkale 18 mart üniversitesi ziraat mühendisliği bahçe bitkilerinden mezun oldum zirai ilaç bayi açmak istiorum ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim.....

  0 Beğen
 • Bulunduğun bölgedeki tarım il müdürlüğüne müracat et. senden aşşağıdaki gibi birkaç belge isteyecekler. ve oradan tam olarak ayrıntılı bilgiyi alabilirsin.

  Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti.
  Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
  Ziraat mühendisleri için Ziraat Mühendisleri Odasına, üye olduklarını gösteren belge.
  Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi.
  İki adet vesikalık fotoğraf.

  0 Beğen
 • daha önceden ilaç bayiliği açanlarıda kapsıyormu bu sınav?

  0 Beğen
 • arkadaşlar bu sınaw ne kadr saçma ben bunun için geldm we 4 ylımı werdm birdaha ne sınawı getiriyolar bitirnce piyasada okadar işsiz ziraatçi warki adam gitçek bayii açcak yada yannda çalışcak dewlet onuda elnden alıyo zaten kendi bnyene almıyosun bari özel sektörde önümüze taş koyma iş wermiyolar barii bouna ziraat okulları nı açma

  0 Beğen
 • slm aranıza manisadan katılıyorum bayiilik konusunda sizlere bazı sorularım var ilgilenir seniz sevinirim 2004 yılında c.b.ü tarım makinaları bölümünde mezun olduktan sonra bir ziraii ilaç bayii inde çalışmaya başladım yaklaşık 3 sene kadar calıştım 20 12 2007 tarihinde vatani görevimi yapmak için işten ayrıldım döndüğümde işletme işlerini bozmuştu vede kapatıldı şu an işsizim bayiilik acmak için neler yapmam gere kiyor çalıştığın o 3 yılı nasıl ispatlıya bilirim birde sınav için kısa bir bilgide verirseniz sevinirim görüşmek üzere

  0 Beğen
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK VE TOPTANCILIK BELGEM KİRALIKTIR


  TEL:05072340022

  0 Beğen
Yorum yapmak için oturum açın