Son Güncelleme:Cuma, 03 May 2013

Hayvancılık destekleri yenilendi

hayvan001.jpg Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla her yıl çıkarılan kararnamenin uygulama tebliği, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, hayvancılık desteklerinden yararlanma şartları ile bu desteklerden faydalanmak için başvuru süreleri belirlendi.

Tebliğ ile hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik kesçisi, ipekböceği, arı, su ürünleri yetiştiricilerinin, seralarda polinasyon amaçlı bombus arası alıp kullanan üreticilerin, suni tohumlamadan doğan buzağıların, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, akredite veteriner hekim uygulamalarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi ile sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi amaçlandı.

Tebliğe göre, desteklemeler için gerekli kaynak bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Tarım Bakanlığı tarafından gerekli paranın aktarılmasına müteakip Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Tebliğ kapsamında 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle en az 5 baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak.

Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvuracaklar. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1-31 Aralık 2010 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecekler.

Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecek.

Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin, işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve E-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31 ARalık 2010 tarihine kadar kayıt ettirilecek.

Anaç sığırlara, 1 Aralık 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye'de suni tohumlama yapılmış ve E-ıslah'a kaydedilmiş olma şartı aranacak.

Buzağı destekleri

Buzağı destekleri E-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk ve melezi sığırların ise ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvet'e de kayıtlı olan 2010 yılı doğumlu tüm buzağıları için ödenecek. 15 aylık yaştan (450 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı bu destekten faydalandırılmayacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerin, soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1 Ekim 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunacak.

Anaç koyun ve keçi destekleri

Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvuracak.

Desteklenecek anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmayacak. Anaç koyun-keçiler, 3 Ocak 2011 tarihi itibariyle en az 15 ay yaşta ve aynı işletmede en az 2 ay kayıtlı bulunacak.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amacıyla, üretmiş olduğu tiftiği Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya kooperatiflerine satın üreticilere de destekleme primi ödenecek.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi

Üretmiş olduğu çiğ sütü, çalışma izni almış, gıda siciline kayıtlı işletme tesislerine, fatura karşılığında satan üreticilere, Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS) veri tabanına kaydettirilmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak yılda bir kez, sığır sütünden farlı olmak üzere koyun ve keçi sütüne beher litre çiğ süt için destekleme yapılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler örgütlü ise üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla örgütle değilse USKS veri girişimden sorumlu olan Süt Üretici Birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunacak.

Arıcılık destekleri

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı en az 30 adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, belirlenen kriterler çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılacak. Ayrıca, Bingöl, Bitlis, Siirt, Kırklareli ve Van illerinde AKS'ye kayıtlı etiket (plaka) takılmış geleneksel olarak eski tip arılı kovan ile üretim yapan arıcılar da desteklemeden faydalandırılacak.

Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1 Mayıs 2010 ile 15 Temmuz 2010 tarihleri arasında başvurularını yapılacaklar.

Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında Tarım Bakanlığından işletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış bombus arısı üreten işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde bombus arı kolonisi başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

İpekböcekçiliği ve su ürünleri yetiştiriciliği

İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretimin artırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılacak.

İlgili kanuna göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı, yılan balığı, kerevit, karides, kalkan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, karabalık ve deniz alabalığı yetiştiriciliği yapanlar ürün desteklemelerinden yararlandırılacak.

Söz konusu türlerin yavru balığını satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yavru balıkları kendi tesisinde üretip bu yavruları yeni kendi tesisinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler de yavru balık desteklemelerinden yararlandırılacak.

Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2 bin ton/yıldan daha fazla olan tesisler için 2 bin ton/yıl ile sınırlı olacak. Su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi miktarını aşamayacak.

Yem bitkileri üretimi desteklemeleri

Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümlük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak.

Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlayacak ve 31 Ekim tarihinde son bulacak. Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacak.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla resmi veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyeni ya da Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine ''Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği'' ödemesi yapılacak.

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan, Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki, 6 ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlara, sığır başına destek verilecek.

Şap hastalığına karşı 2 ay ve üzeri sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, sığır brusellozu hastalığına karşı 3-6 ay arası erkek-dişi kuzu ve oğlaklara Rev-1 genç aşısı uygulamaları destek kapsamında olacak.

Sözleşmeli besicilik desteklemeleri

Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmış ve kombina veya mezbahalarda kesilen kültür ırkı, kültür ırkı melezi, yerli ırk olan en fazla 3 yaşında, besi kondisyonları asgari yüzde 55 randımanlı, en az 190 kilogram ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanların karkas ağırlığının beher kilogramı için sözleşmeli yetiştiricilere destekleme primi ödemesi yapılacak.

Irk koruma amaçlı olarak, yerli koyun ırklarından Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj ve Norduz, keçi ırklarından Ankara Keçisi, Kilis ve Honamlı keçileri, sığır ırklarından Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızı, Kilis, Yerli Güney Sarısı, Zavot, manda ırklarından Anadolu Mandası, yetiştiricilerine hayvan başına ve arı ırklarından Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni başı destek verilecek.

Koruma amaçlı destekleme miktarı, yerli koyun ve keçi ırklarından her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2 bin 400 başı, yerli sığır ve manda ırklarında her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 2 bin 400 başı, yerli sığır ve manda ırklarındaki her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı bin 250 başı, Kafkas Arı için de 8 bin koloniyi geçmeyecek.

Geliştirme amacıyla desteklenen ırklar; yerli koyun ırklarından Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin, Kıvırcık, Dağlıç ile yerli keçi ırklarından Ankara Keçisi, Kıl Keçisi ve Kilis keçisi yetiştiricilerine hayvan başına destek verilecek.

Söz konusu desteklerin hiç birinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacaklar.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ilgili maddesinde belirlenen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle 15 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ''Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği''de yürürlükten kaldırıldı.

www.dünyagazetesi.com.tr

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok
Yorum yapmak için oturum açın